Etiket en sticker verwijderaar Quantore 200ml

Etiket en sticker verwijderaar Quantore 200ml

Etiket en sticker verwijderaar Quantore 200ml

* Etiket en sticker verwijderaar, verwijdert op efficiënte wijze zelfklevende stickers en etiketten.* Inwerktijd ca. 5 minuten. * 200ml. * Inclusief aanbreng applicator. * Gevarenaanduiding; * H223 "Ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting". * H315 "Veroorzaakt huidirritatie." * H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken.". * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." * Veiligheidsvoorschrift; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden." * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P302+352 "BIJ CONTACT MET DE HUID:" Met veel water en zeep wassen." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F." * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften." * P261 "Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden." * P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen.". * P272 "Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten." * P273 "Voorkom lozing in het milieu." * P280 "Beschermende kledij dragen." * P321 "Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)." * P332+P313 "Bij huidirritatie: "Een arts raadplegen." * P333+P313 "Bij huidirritatie of uitslag: "Een arts raadplegen." * P362+P364 "Verontreinigde kleding uittrekken."*

logo 0