Wasmiddel Robijn Pro Formula Color 4,32L

Wasmiddel Robijn Pro Formula Color 4,32L

Wasmiddel Robijn Pro Formula Color 4,32L

* Robijn wasmiddel voor alle bonte en gekleurde was. * Wast schoon en fris en is verrijkt met CareSerum. * Helpt kleuren langer mooi te houden. * Goed voor 80 wasbeurten. * Robijn Vloeibaar Wasmiddel Color heeft een unieke formule die speciaal is ontwikkeld voor de bonte en gekleurde was. * Het wasmiddel bevat kleurbeschermers die ervoor zorgen dat de vezels en de kleuren van je favoriete kleding langer mooi blijven. * Want wat mooi is, moet mooi blijven. * Gevarenaanduiding; * H301 "Giftig bij inslikken". * H302 "Giftig bij inslikken". * H311 "Giftig bij contact bij de huid". * H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel". * H315 "Veroorzaakt huidirritatie". * H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken". * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel". *H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * H330 "Dodelijk bij inademing". * H400 "Zeer giftig voor in het water levende organismen". * H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden". * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P280 "Beschermende handschoenen dragen". * P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren". * Veiligheidsinformatie: Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen. * Kan een allergische reactie veroorzaken.*

Wasmiddel Ariel prof All-one regular 70 pods

Wasmiddel Ariel prof All-one regular 70 pods

Wasmiddel Ariel prof All-one regular 70 pods

* Ariel professional wascapsules regular is een supergeconcentreerd wasmiddel met meerdere compartimenten. * Het wasmiddel wast grondig schoon, verwijdert vlekken en laat uw gekleurde kleding er langer als nieuw uitzien. * Elke Ariel capsule is voorgedoseerd, dus geen geknoei meer. * Gebruik 1 capsule per keer (in zacht tot gemiddeld water en voor licht tot gemiddeld vuile was). * Het vernieuwende omhulsel lost compleet op wanneer het in contact komt met water en laat de krachtige technologie vrij om vlekken grondig te verwijderen. * Dit geeft u het beste vloeibare wasmiddel van Ariel, met precies de juiste hoeveelheid wasmiddel. * Universeel wasmiddel. * Gevarenaanduiding: * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P305+P351 Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P301+P330+P331 na inslikken de mond spoelen, Geen braken opwekken. * P310 onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P302+P352 bij contact met de huid met veel water wassen. P501 inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving. * EUH208 Bevat Methyl 2-[[[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenyl]methylene]amino]Benzoate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.*

logo 0